Begrippen beleggen

Een beleggingshypotheek is een hypotheeklening waarbij u gedurende de volledige looptijd elke maand enkel rente betaalt aan uw bank.

 

Het gedeelte van de moet u elke maand storten op een beleggingsrekening op uw naam. Het geld op deze rekening wordt na afloop van het krediet gebruikt om de lening terug te betalen. De belegging is niet risicoloos. Heeft u pech, dan heeft u na afloop te weinig bijeengespaard om de lening af te lossen. Heeft u geluk, dan heeft u nog wat over voor uzelf.

 

Een hypotheeklening is een lening waarbij u uw huis in onderpand geeft als waarborg voor de terugbetaling. Bij wanbetaling mag de bankier het huis laten verkopen en met de opbrengst de lening aflossen.

 

Tak 23-fondsen zijn beleggingsfondsen die worden verkocht door een verzekeringsmaatschappij. Beleggingstechnisch zijn ze identiek aan gewone bancaire beleggingsfondsen. Ze zijn ook verkrijgbaar los van een beleggingshypotheek. Ze zijn enkel verkrijgbaar op naam.

 

Gemengde beleggingsfondsen zijn fondsen waarbij de ingezameide spaargelden belegd worden in een mix van verschillende beleg-gingsinstrumenten, zoals obligaties, aandelen, schatkistcertificaten, enz… Bij een defensief gemengd fonds wordt weinig risico genomen (minstens 70 procent belegd in obligaties).

 

Een aggressief fonds neemt veel risico (minstens 70 procent in aandelen). Een neutraal fonds situeert zich tussen beide in.

 

Aandelen vertegenwoordigen het kapitaal van een onderneming. Hoe meer winst de onderneming maakt, hoe sterker de aandelen in waarde stijgen. Aandelen kunnen ook in waarde dalen. Bij een faillissement worden ze waardeloos. Aandelen zijn dus risicovolle beleggingen.

 

Obligaties zijn risicoloze schuldbewijzen met een vaste looptijd en rente die worden uitgegeven door een overheid, overheidsinstelling of onderneming. In principe wordt op de vervaldag altijd het belegde kapitaal terugbetaald.

Een woningverzekering verzekert u tegen alle schade aan uw woning, zoals brand, waterschade, hagelinslag, enzovoort. Deze verzekering wordt vaak kortweg brandverzekering genoemd.

 

Een schuldsaldo-verzekering waarborgt dat uw lening (gedeeltelijk) wordt afbetaald door de verzekeraar wanneer u voor de vervaldag van de lening overlijdt.

 

Loondomiciliëring betekent dat u aan uw werkgever de opdracht geeft uw loon automatisch op uw zicht-rekening te laten storten.

 

Een groepsverzekering is een levensverzekering die een werkgever afsluit voor al zijn personeelsleden samen. De werkgever stort de premies waarmee per werknemer een pensioen kapitaal wordt opgebouwd. De groepsverzekerings-reserve die opgebouwd wordt met de premies behoort ten allen tijde toe aan de werknemer. Die kan zijn reserve eventueel al voor zijn pensionering aanwenden, maar dan enkel voor onroerende doeleinden (aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed).

 

De eindbelasting op groepsverzekeringskapitalen is de zogenaamde taks op het langetermijnsparen, die ook voor individuele pensioen- en levens-verzekeringskapitalen geldt. Het tarief van deze belasting bedraagt 10 of 16,5 procent van het gegarandeerde eind kapitaal. Voor groepsverzekeringskapitalen komen hier nog enkele andere (lichtere) taksen bij.

 

Kasbons zijn risicoloze schuldbewijzen met een vaste looptijd en rente die worden uitgegeven door een bank.

 

Successierechten of erfenisrechten zijn de belastingen die verschuldigd zijn wanneer de nalatenschap van een overledene wordt doorgegeven aan de erfgenamen.

 

Een kasbon die jaarlijks recht geeft op een voorafbepaalde rente, is een kasbon met couponuitkering Laat u de rente maandelijks uitkeren, dan spreekt men van een kasbon met maandrente. Een kasbon waarbij de rente niet jaarlijks wordt uitgekeerd, is een kapitalisatie- of aangroeibon. De rente wordt hier elk jaar toegevoegd aan de hoofdsom en mee gekapitaliseerd. Op de vervaldag krijgt u de hoofdsom en de rente samen in handen.

 

Rente die wordt gekapitaliseerd brengt op zijn beurt mee rente op gedurende de rest van de looptijd. U krijgt dan rente op rente. De rente waartegen uw verworven rente wordt belegd, is de kapitalisatievoet. Die wijkt soms af van de basisrente van uw belegging.

 

De beurstaks is de belasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een beleggingsproduct (kasbon, obligatie, aandeel, sicav, bevek of beleggingsfonds). Op verzekeringsbeleggingen is deze taks niet van toepassing, evenmin als wanneer u het geld op een bankrekening (zicht-, spaar- of termijnrekening) stort.

 

Leasing of huurkoop is een financieringsvorm die juridisch bekeken in het kleedje van een huurovereenkomst wordt gestoken. De leasingmaatschappij koopt de wagen aan en verhuurt hem aan u gedurende een vooraf bepaalde periode. Daarvoor betaalt u elke maand een vaste huursom.

 

Bij een zuivere financiële leasing heeft u op het einde van de huur-periode het recht de wagen te kopen tegen een bedrag dat van bij de aanvang meteen vastligt. U betaalt dan één extra huursom op het einde. Samen met de andere huursommen heeft u de prijs van de wagen en de rente op dat bedrag dan volledig terugbetaald aan de leasingmaatschappij.

 

Bij een operationele of full leasing heeft u op het einde geen aan-kooprecht tegen een vooraf bepaalde prijs. Bij deze vorm van leasing is naast de naakte financiering van de wagen nog bijkomende service inbegrepen in de maandsommen, zoals onderhoud en herstellingen, verzekering, enzovoort.

 

Na de uitvoering van een beursorder ontvangt u altijd een borderel of afrekeningsstaat. Daarop kan u aflezen tegen welke koers het order werd uitgevoerd en welke kosten u moet betalen.

 

Beursvennootschappen zijn de vroegere wisselagenten. Hun kernactiviteit bestaat in het uitvoeren van beursorders. Enkel banken en beursvennootschappen hebben toegang tot de beurs.

 

Internetbankieren is een systeem waarbij u eenvoudige bankverrichtingen doorgeeft via internet, zoals overschrijvingen, enz…

 

Een kasbon waarbij de rente niet jaarlijks wordt uitgekeerd, is een kapitalisatie- of aangroeibon. De rente wordt hier elk jaar toegevoegd aan de hoofdsom en mee gekapitaliseerd. Op de vervaldag krijgt u de hoofdsom en de rente samen in handen.

 

Een verzekeringsbon is een verzekeringsbelegging met een vaste rente en vooraf gekende looptijd. De rente wordt niet jaarlijks uitgekeerd maar telkens toegevoegd aan de hoofdsom. Zo brengt de rente op zijn beurt mee rente op. Op de vervaldag worden de rente en de hoofdsom samen uitbetaald.

 

Beleggingsfondsen, sicavs en beveks zijn zogenaamde gemeenschappelijke beleggingsvormen. Het geld van vele beleggers wordt gezamenlijk beheerd door de fondsbeheerder van de bank. Sicavs zijn Luxemburgse beleggingsfondsen met een fiscaal gunststatuut. Beveks zijn Belgische beleggingsfondsen met een fiscaal gunststatuut. Het merendeel van de collectieve beleggings-vehikels die in ons land te koop zijn, zijn sicavs of beveks.

 

Roerende voorheffing is de belasting die wordt geheven op de inkomsten van een belegging.

 

Een uitkeringssicav of -bevek, ook wel eens distributiesicav of -bevek genoemd, is een belegging waarbij jaarlijks de interesten worden uitgekeerd aan de belegger. Hierop is roerende voorheffing verschuldigd. Een kapitalisatiesicav of -bevek is een belegging waarbij de ontvangen interesten binnen het fondsvermogen worden herbelegd. Zo zorgen ze dus voor een meerwaarde van de deelbewijzen, die op zijn beurt mee rente opbrengt.

 

De inventariswaarde van een beleggingsfonds, sicav of bevek wordt berekend aan de hand van de waarde van de beleggingen in portefeuille. Deze inventariswaarde kan u dagelijks aflezen in de krant. Tegen deze waarde kan u uw deelbewijzen steeds terugverkopen aan de bank.

 

De beurstaks is de belasting die u verschuldigd bent bij de aankoop van een beleggingsproduct (kasbon, obligatie, aandeel, sicav, bevek of beleggingsfonds).

 

Stapt u in een beleggingsfonds, sicav of bevek dan dient u instapkosten, ook wel aankoopcommissie genoemd, te betalen. Die schommelen bij de meeste fondsen rond de 2,5 procent. Uitstap-kosten zijn slechts uitzonderlijk verschuldigd. Door de fondsbeheerder worden jaarlijks ook beheerskosten afgehouden van het beheerde vermogen. Die moet u niet rechtstreeks betalen, maar verminderen het behaalde rendement.

 

Roerende voorheffing is de belasting die wordt geheven op de inkomsten van een belegging (rente-inkomsten of dividenden)

 

Uw verbeterde gemiddelde aanslagvoet is het gemiddelde belastingtarief waartegen uw inkomsten worden belast na enkele correcties. Het percentage is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie. In een belastinggids kan u hierover tabellen vinden. Deze aanslagvoet ligt voor iedereen tussen 30 en 40 procent.

 

De liquiditeit van een aandeel geeft aan hoe vlot het aandeel verhandeld wordt. Aandelen die weinig worden verhandeld worden illiquide genoemd. Zelfs een relatief klein order kan de koers van het aandeel dan al beïnvloeden.

 

Een VV-strip is een document dat het recht op de verlaagde roerende voorheffing van 15 procent vertegenwoordigt. Kan u een aandeel voorleggen samen met zijn VV-strip dan kan u van de verlaagde voorheffing genieten.

 

De transactiekosten bij een aandelenorder bestaan uit twee posten, namelijk een vaste kost van ongeveer 6 euro, en een variabele kost van ongeveer 0,8%.

 

Roerende voorheffing is de belasting die wordt geheven op de inkomsten van een belegging.

 

Aandelen vertegenwoordigen het kapitaal van een onderneming. Maakt de onderneming winst, dan kan ze een deel daarvan uitkeren aan de aandeelhouders. De uitgekeerde winst wordt het dividend genoemd.

 

VV-aandelen zijn aandelen waarvoor een verlaagde roerende voorheffing geldt van 15 procent in plaats van 25 procent. U herkent ze in de krant aan de letters VV achter hun naam.

 

Institutionele beleggers, ook professionele beleggers genoemd, zijn beleggers die beroepshalve grote vermogens beheren, zoals fondsbeheerders, vermogensbeheerders van verzekeringsmaatschappijen, enzovoort…